Digital water
technology

D W T
Technológia s použitím matematických modelov, ktoré sú využívané na simuláciu rôznych problémov, najmä z oblasti riešenia urbanizovaných povodí stôk vo vzťahu k povrchovému odtoku, ako aj v extraviláne pri zmene využitia krajiny (erózno - transportné procesy).
Revitalizácia, úpravy tokov a využitie riečnej siete pre plavbu, oddychovú - rekreačnú zónu. Riešenie mestských vodných plôch a objektov, pri zmene klimatických podmienok. Simulácia povodní v zastavanom území.

DWT technológiu využívame:

 • pri simulácii prúdenia vody
 • pri modelovaní povodní
 • pri zrážkovo-odtokovom modelovaní
 • pri zmene odtoku v dôsledku klimatických zmien
 • pri modelovaní nádrží a priehrad
 • v odpadovom hospodárstve

DWT má svoje výhody

 • matematické modely používame na simuláciu problémov a ich odstránenie v riadení a prevádzke odvodných a stokových sietí
 • v manažmente povodí (povodne, sucho, scenáre typu zmeny využitia krajiny, dopad klimatických zmien)
 • pri nakladaní z dažďovými vodami
 • pri špecifických CFD simuláciách prúdenia tekutín v rôznych čistiarenských a vodárenských objektoch
 • pri simulácií prúdenia vody v okolí stavieb na tokoch
 • pri vytváraní záplavových máp, mapy rizika, mapy rýchlostí

DWT nájdeš aj v študijných programoch

Pozri si ďalšie zaujímavé programy a objav stavebnú revolúciu!

Elektronická
prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!
E-prihláška